راهنمای پسوند ها

پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

میهمان ها
  • پسوند:   jpg   — حجم:   800 KB
  • پسوند:   png   — حجم:   800 KB
کاربران
  • پسوند:   gif   — حجم:   2 MB
  • پسوند:   png   — حجم:   2 MB
  • پسوند:   jpg   — حجم:   2 MB
  • پسوند:   jpeg   — حجم:   2 MB
  • پسوند:   zip   — حجم:   2 MB
queue